Sbor a chrámová hudba

 

Zvony


Dříve, než vstoupí člověk do chrámu, aby se zaposlouchal do vznosných tónů chrámových sborů, velkolepých tónů píšťalových varhan či melodií lidového zpěvu, osloví jej hlahol zvonů. V jedné z křesťanských písní se zpívá: „Slyšíš zvony? Jejich hlahol rozléhá se po vší zemi. Pán Ježíš zmrtvýchvstal, mrtev není, mrtev není.“

Zvon doprovází člověka v celé jeho historii a jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný. Ve středověku bylo zvonům přisuzováno 7 ctností:

 • laudo Deum verum – pravého Boha chválím
 • vivos voco – živé volám
 • congrego clerum – kněží shromažďuji
 • mortuos plango – mrtvé oplakávám
 • fulgura frango – blesky rozrážím
 • pestem fugo – mor zaháním
 • festa decoro – svátky slavím

 

 

Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého  člověka doprovází  nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti a k srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou  a  dobrou.  Svolává   k   bohoslužbám a  vyzývá  k modlitbě,  ohlašuje  radostné i bolestné události. Patří k duchovnímu i kulturnímu dědictví národa i církve. Tento hudební nástroj má hlavu, tělo, srdce, tvář a také hlas.

Z 63 metrů vysoké věže třineckého kostela se rozléhá hlahol pěti zvonů, které posvětil 16. května 1992 Msgre Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Jejich jména jsou:

 • Panna Maria Bolestná
 • Albert
 • Pius X.
 • Anežka Přemyslovna
 • Jan Sarkander

Ve všední dny třikrát denně svolává věřící k modlitbě „Angelus Domini", o Velikonocích pak k modlitbě  „Regina caeli“  zvon Panna  Maria Bolestná. Každý pátek  v  15:00 hodin se ztřinecké chrámové věže rozeznívá zvon ke cti Božího Milosrdenství.
 

Varhany


Tradičním hudebním nástrojem jsou v latinské církvi píšťalové varhany.

Třinecký nástroj je dvoumanuálový, dvacetirejstříkový a byl vyroben krnovskou varhanářskou firmou Rieger ve 20. letech minulého století. Varhanní skříň v sobě skrývá 1338 varhanních píšťal.

Generální opravou varhany prošly v roce 2007. V současné době k tomuto královskému nástroji usedají a doprovázejí liturgické dění varhaníci Stanisław Janczyk, Tadeusz Przyhoda, Daniela Vondráčková, Alicia Böhm. Nelze však zapomenout na dlouholetou a obětavou službu Franciszka Przyhody, Tadeáše Kiedronie a dalších třineckých varhaníků.

 

Chrámový sbor


Chrámový sbor LAUDAMUS byl založen v roce 1999 a navazuje na slavnou a dlouholetou činnost polského a českého kostelního sboru, které doprovázely bohoslužby po dlouhých šedesát let pod vedením Edwarda Chlebika, Franciszka Przyhody, Bronisława Kaliny, Emila Żyły, A. Cienciały, Tadeusza Siedlaczka a dalších.

Od roku 1985 doprovázela liturgický zpěv rovněž schola cantorum, kterou založilo několik obětavých dívek, zejména k zpěvu mešního ordinária a žalmů. Jejího vedení se ujal Evžen Worek a postupně její repertoár rozšiřoval o duchovní skladby velikánů světové hudby.

Po zániku velkých chrámových sborů (absence dirigenta, stáří členů) se původní schola cantorum transformovala na smíšený sbor LAUDAMUS a přijala mezi sebe i některé členy původních sborů. Vzniklo tak přibližně čtyřicetičlenné těleso všech věkových kategorií – od náctiletých po osmdesátileté zpěváky, které vede regenschori Mgr. Evžen Worek.

Repertoár sboru je velmi široký, jak žánrově, tak i výběrem hudebních skladatelů. V jeho podání lze slyšet gregoriánský i pravoslavný chorál, hudbu renesanční, barokní, klasicistní, romantickou i soudobou, zpěvy z Taizé. Z autorů lze namátkou jmenovat Bacha, Handla, Mozarta, Palestrinu, Vivaldiho, Schuberta, Beethovena, Brahmse, Michnu, Koszewského, Lottiho, Brucknera, Olejníka a mnoho dalších. Vedle latiny, češtiny a polštiny lze v podání sboru slyšet i italštinu, ruštinu, staroslověnštinu, řečtinu.

Sbor  LAUDAMUS  doprovází  liturgické  dění každou  první neděli  v měsíci,  dále  zpívá o slavnostech Páně (Boží hod vánoční, velikonoční a svatodušní), Triduum paschalis, doprovází významné farní události (první svatá přijímání, udílení svátosti biřmování, …).

Zkoušky sboru  LAUDAMUS  se konají  ve středu  po večerní mši svaté (18.15) v salce na faře. Zájemci o sborový zpěv jsou vítání s otevřenou náručí.

Laudamus na facebooku.