Společenství mužů třinecké farnosti


V červnu roku 2011 se začali pravidelně scházet muži a kluci třinecké farnosti na svých schůzkách. Setkání vždy začínají společnou modlitbou v kostele před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Následně pokračuje program na třinecké faře, kde jsou čteny úryvky z bible nebo ze zajímavé křesťanské literatury. V případě příznivého počasí jsou organizovány sportovní klání nebo výlety za zajímavými památkami našeho kraje. Hned v začátcích byla organizována pouť na Radhošť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje a také zájezd do Hradce nad Moravicí. Našich schůzek a výletů se pravidelně účastní P. Adrian, který naše společenství duchovně vede.


Pánové jste srdečně zváni každé poslední pondělí v měsíci po večerní mši svaté.


Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce. Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je.

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě podle svých sil a nelekal se únavy ani obtíží. Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem a pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe! To buď mým heslem. Amen.

Bože, Stvořiteli světa, podle Tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet své schopnosti prací; prosíme Tě, pomáhej nám, ať podle příkladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě konáme, co přikazuješ, a dosáhneme toho, co slibuješ. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen"

Jakékoliv informace týkající se společenství mužů jsou vítány.

Kontakt:

Michal Kožuch: tel. +420 604 163 456
Daniel Jaś: tel. +420 602 440 195