Náboženství


Nalezeno: 15 záznamů. Zobrazeno: 1 - 15    

MŠE SVATÁ A JEJÍ ČÁSTI


Pán Ježíš mi dává sílu. Každou neděli se s ním setkám při MŠI SVATÉ. Když jdu kolem kostela, mohu pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku.
Na mši svatou přijdu včas a vhodně oblečen. Srdce očistím lítostí nebo je-li třeba svátostí smíření. Mše svatá se dělí na 4 části:

Vstupní obřady – obsahují příchod, pozdrav, úkon kajícnosti, zpěv Kyrie a Sláva na výsostech Bohu a vstupní modlitbu.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ


Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO


Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!
Kateřina Cubrová 3.5.2013

POD OCHRANU TVOU


Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

ANDĚLE BOŽÍ


Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉ (ZDRÁVAS, MARIA)


Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

MODLITBA PÁNĚ (OTČE NÁŠ)


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY (VĚŘÍM)


Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

MODLITBA RŮŽENCE


Růženec začíná vyzváním víry: Věřím v Boha. Následuje modlitba Páně Otče náš, pak 3x Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Pak následuje chvála nejsvětější Trojice Sláva Otci.
Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, 10x Zdrávas, Maria a Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:
Kateřina Cubrová 3.5.2013

SVĚDOMÍ A SVÁTOST SMÍŘENÍ


SVĚDOMÍ je Boží hlas v nás. Pomáhá nám poznat, co je správné a co ne. Svědomí si vychováváme tím, že se snažíme poznávat Pána Ježíše a poslouchat jeho přikázání.

Bůh nám odpouští hříchy ve svátosti smíření. Svátost smíření ustanovil Pán Ježíš.
Má několik části: přípravu - zpytování svědomí, lítost a předsevzetí; vyznání; kající skutek a rozhřešení.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ


DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ZNÍ:
01. V jednoho Boha věřiti budeš.
02. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
03. Pomni, abys den sváteční světil.
04. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
05. Nezabiješ.
06. Nesesmilníš.
07. Nepokradeš.
08. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
09. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

HŘÍCH


HŘÍCH je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Těžký (smrtelný) hřích je naprosto vědomé a naprosto dobrovolné přestoupení Božího zákona v důležité věci. Lehký (všední) hřích je přestoupení Božího zákona, které není buď plně vědomé nebo dobrovolné nebo se netýká důležité věci.
Kateřina Cubrová 3.5.2013

SVÁTOSTI A SVÁTOSTINY


Kateřina Cubrová 3.5.2013

Příprava pro děti chystající se k 1. svatému přijímání


Připomínáme, že už probíhají přípravy pro prvokomunikanty, a to každé úterý (děti z českých škol) a každou středu (děti z polských škol) vždy od 16.30 hod do 17. hod v kostele. Přípravy vedou naší kněží a trvají až do května, kdy bude v naší farnosti 1. svaté přijímání těchto dětí.
Ještě připomínám, že děti by měly chodit minimálně druhým rokem na náboženství, protože svátost křtu a absolvování 2 let náboženství a těchto příprav v kostele je v naší farnosti podmínkou pro přijetí 1. svatého přijímání.
Kateřina Cubrová 26.12.2013

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (i zvukem a obrazem - viz odkaz dole)


Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii.
Na začátku:
Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše (1x):
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu (10x):
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na konci (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

http://www.youtube.com/watch?v=uQqi-Svqk3o
Kateřina Cubrová 10.5.2013
Charita Třinec