Společenství modlících se matek


Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. V roce 1994 napsala skupina křesťanů brožurku s názvem Co jen to děláme našim dětem?. Byla plná statistik o tom, jak trpí děti v Anglii, ale i jinde ve světě. Ti, kdo ji napsali, byli zhrozeni tím, co se kolem nich děje. Měli pocit, že musí dát návrh na změnu systému v Anglii, že nesmí dovolit, aby děti takto trpěly. Nechtěli jen nečinně přihlížet, v jaké zemi jejich děti a vnoučata vyrůstají. Brožurku dali všem členům parlamentu a někteří ji ani nemohli číst: uváděné skutečnosti byly otřesné. Naše zakladatelka Veronica a její švagrová Sandra také chtěly nejen pro své děti něco udělat.
V roce 1995 na katolické charismatické konferenci v městečku Walsingham Sandru probudil hlas, který jí říkal: „Modli se za své děti.“ Po chvíli ten hlas uslyšela ještě jednou. Protože Sandra se celý život za své děti modlila, dohodla se se švagrovou Veronikou, že se budou modlit jeden desátek radostného růžence „kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila“ za poznání toho, co od nich Pán chce. Brzy poznaly, že jsou zvány k tomu, aby důvěrně odevzdávaly svoje děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech. Sandra a Veronica znaly další matky, jejichž děti se ocitly v nesnázích, a tak vznikla první skupinka Modliteb matek.
Za necelé dva roky se Modlitby matek rozšířily do mnohých zemí světa. Veronica byla už babičkou, Sandra měla osm dětí. Neměly žádné prostředky na to, aby tomuto společenství dělaly reklamu. Pouze se modlily a o svých modlitbách řekly či napsaly svým známým a rodině. A Pán Ježíš sám posílal nové a nové matky a vytvářel nové skupinky. Nikoho nezvaly, nic neorganizovaly. Šly jen tam, kam dostaly pozvání.
Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.
Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry. Po celý rok se tedy každý týden modlíme za své děti.

I v naší farnosti se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku. 

Hnutí Modliteb matek je modlitební hnutí.V ČR bylo založeno v roce 1995 paní Růženou Fialovou.
K modlitbě jsou zvány všechny maminky, babičky, kmotry, které chtějí obětovat svůj čas k pravidelné modlitbě za své děti, vnuky, kmotřence, manžely, kněze.
Skupinku tvoří 2 – 8 maminek.
Scházíme se jednou týdně převážně doma u některé z maminek.

Základní zásady společeství:

  • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
  • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
  • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.

V naší třinecké farnosti máme více jak deset modlitebních skupinek, které se scházejí k pravidelné, každotýdenní modlitbě za své nejbližší. Za dlouhá léta, co se scházíme, můžeme potvrdit mnoho vyslyšených modliteb a také si všimnout mnoha proměn samotných maminek a jejich rodin. Každá skupinka by měla mít svou vedoucí, a měla by být zaregistrována v hnutí Modliteb matek v Brně. Tak potom může dostávat 2-krát ročně tištěný Zpravodaj, kde jsou potřebné informace o samotném Hnutí a o připravovaných akcích. Dozvíte se rovněž více podrobnějších informací.
Pokud máte jakékoliv otázky ohledně Modliteb matek a nebo máte touhu založit novou skupinku, neváhejte a kontaktujte (za naši farnost) paní Vandu Fizkovou tel. 724 455 185, nebo koordinátorku ostravsko-opavské diecézie paní Marii Elbelovou tel. 604 281 261, a nebo se obrařte přímo na koordinační centrum v Brně.

Národní koordinátorka pro ČR: Markéta Klímová
e-mail: hnuti-mm@email.cz, czech@mothersprayers.org tel. 774 618 822
Všechny důležité informace najdete na www.modlitbymatek.cz

Modlitební triduum Koná se každého čtvrt roku. Přesné datum určuje zakladatelka komunity Solace. V modlitbách se duchovně spojují lidé z celého světa.
Modlíme se vždy na stejné úmysly:
V pátek - odprošujeme za svoje hříchy.
V sobotu - odprošujeme za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Prosíme o jejich obrácení.
V neděli - děkujeme a chválíme Pána za všechno, co učinil v našich životech.
Modlitební triduum v kostele mohou organizovat matky, které dobře znají spiritualitu MM, záleží jim na její zachování a modlí se ve skupince MM alespoň jeden rok. Jsou v kontaktu se svou diecézní nebo národní koordinátorkou. Bohužel, v naší farnosti se zatím nepodařilo uspořádat toto Triduum. Je ale možnost připojit se k jiné farnosti, a strávit tak krásné tři dny v modlitbě.
 

FOTO Z NS BRNO 2022


V září 2022 se některé maminky zúčastnily Národního setkání hnutí Modliteb matek v Brně. Hlavním tématem byla Moudrost matčina srdce, které navazovalo na lednovou duchovní obnovu vysílanou on-line.
Čas strávený na konferenci byl velmi příjemný. Byla to možnost k načerpání nových sil a k odpočinku od každodenních starostí.
Nebojme se modlit za své děti a blízké. Vždyť každá modlitba je jako semínko vložené do půdy a potřebuje určitý čas, péči a zalévání až vyklíčí, vzroste, zakvete a přinese své ovoce. Kdo jiný by se měl modlit za děti, když ne matky?
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)

Pro povzbuzení přikládáme i pár svědectví našich milých maminek. Otázkou bylo:
Co pro Tebe znamenají Modlitby matek? Na modlitbách matek se neustále učím, co znamená odevzdanost. Tak jako Marie říkat Bohu ANO v každé situaci. A.K.


Ve společenství MM odevzdáváme naše děti do náruče Pána Ježíše. Je to nejlepší místo pro naše děti. MM mi dávají jistotu, že se nemusím o své děti bát. Protože On je miluje víc než já. M.Sz.


Chodit na toto setkání je pro mě posílení víry, víc se přiblížit k Pánu Ježíši.Víc si uvědomuji že nejsem na své starosti sama a můžu je odevzdat Pánu Ježíši. Jsem ráda za společnou modlitbu naplňuje mě pokojem a nadějí. M.J.


Modlitby Matek pro mně znamenají cestu k Bohu, prohloubení víry, inspiraci ve víře a nalezení upřímného, hlubokého a pevného přátelství s maminkama v naší skupince... MM jsou pro mně velkým požehnáním. M.D.


Długoletnia przynależność do grupy modlitewnej "Modlitwy Matek" daje mi radość ze wspólnej modlitwy za siebie nawzajem i za nasze dzieci. Karmienie się Słowem Bożym wnosi pokój do dalszych dni, przez co trud wychowywania dzieci staje się lżejszy. Nie jestem w stanie sama uchronić swoje dzieci od zła dzisiejszego świata. Ale wiem, że chociaż ja nie mogę, one pozostają w dobrych rękach. Chrystus sprawia, że swoje macierzyństwo przeżywam w nowej radości i nadziei. Jestem wdzięczna, że mogłam poznać inne matki, wspaniałe koleżanki, które należą do grupki. Nawzajem się umacniamy modlitwą i świadectwem. L.M.


Pytanie, co dla Ciebie znaczą MM? Jednym słowem NAWRÓCENIE. Bóg zesłał do mego życia osoby, które pomogły mi powrócić na drogę do serca Pana Jezusa. Poznałam dobroć, miłość Pana Jezusa, jego otwarte serce dla nas wszystkich. Poprzez wspólne modlitwy poznałam zaufanie oraz oddanie wszystkich naszych problemów Panu Jezusowi, oddanie naszych dzieci do rąk Boga. MM odmieniły moje życie. Dziękuję. G.B.


MM mi dává svobodu a radost, učí mne důvěry v Pána. B.S.Do života naší farnosti nejsou zapojeny pouze modlící se maminky, ale taktéž další skvělá společenství. Po celý rok se angažují v pořádání akcí jako je Misijní koláč z jehož výdělku je dotována Adopce na dálku. Každé společenství je zváno ke společné modlitbě. V postní době je to Křížová cesta, v měsíci květnu Májové pobožnosti, v měsíci říjnu modlitba Růžence. Již několikrát se naše společenství zapojila do celonárodní akce Modlitba za národ. Děkujeme za každého, kdo se modlí za lepší národ. Pořádány jsou nejenom duchovní akce ale také i společenské jako je farní festyn, Farní ples nebo setkání rodin. Naše farnost má každému co nabídnout.Starší verze stránky (do 7.1.2023)