Zpět na aktuální stránku

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK

Společenství matek - foto 1Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, např. kolik dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc.
Kolik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronika se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!" Šla za Veronikou a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který přibližuje tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti.
I v naší farnosti se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku. 

Kromě modlitby pořádáme i různé akce: vánoční strom, misijní koláč (z výtěžku se pak platí adopce na dálku několika "farním" dětem), výlety i s rodinnými příslušníky, poutě. 

Např. v srpnu je každoroční pěší pouť z Českého Těšína do Frýdku-Místku. Bližší informace jsou vždy vyvěšeny na vývěsce před kostelem.

Základní zásady společeství:

  • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky.
  • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
  • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru. 

V současné době se v Třinci scházíme tři společenství. 
1. společenství se schází jednou za 14 dní ve čtvrtek v 17 hod v poslanecké kanceláři v KD Trisia. 
Kontakt: Pavla Golasowská - 604 223 971 a Kateřina Cubrová - 731 147 854.

Další maminky: Danka Smeliková, Marta Nowaková, Anna Potiorková, Soňa Sližová, Sylva Marková, Katka Gavendová, Helena Cichá. 

2. skupinka se schází každý týden v pátek dopoledne po domech, jelikož jsou to maminky malých dětí. Kontakt: Marie Golasovská - 739 767 857.

3. Třetí skupinka se schází vždy v pondělí (kromě posledního pondělí v měsíci) po večerní mši svaté na faře v salce. Kontakt: Marie Walková - 721 647 057 a Dana  Waclawková - 604 447 119.

Další maminky: Barbara Sikorová, Marcela Juranková, Monika Lipowská, Anna Kyvalská

4. skupinka se schází převážně ve středu v bytě u jedné z maminek. Kontakt: Vanda Fizková - 724 455 185.

Další maminky: Wladyslawa Waclawek, Dana Sikorová, Helena Breznaková

5. skupinka se schází buď v úterý či středu doma u jedné z maminek co 2 týdny v 17.30 hod. Kontakt: Lucka Mokroszová - 777 336 417

6. skupinka se skládá jen ze 2 maminek a schází se dle domluvy vždy u jedné z maminek doma. Kontakt: Renáta Walaská - 776 599 131 a Halina Kožuchová - 608 743 457.

Pokud Vás Modlitby matek oslovily, jste opravdu srdečně zvány. Nebo můžete založit skupinku novou, stačí k tomu dvě maminky. Jakékoliv dotazy vám zodpoví kterákoli modlící se maminka nebo se můžete podívat na internetové stránky www.modlitbymatek.cz (adresa hnutí viz níže). Zde taktéž najdete vše potřebné včetně odpovědí na všetečné otázky.

Bližší informace o tomto hnutí (koordinační centrum): 
Modlitby Matek - hnutí křesťanských žen
Kozí 8
602 00 Brno 
Tel: 549 258 351, mobil: 608 618 822

Již loni se jedna skupinka modlících se matek rozhodla připojit se taktéž k tzv. MODLITEBNÍMU TRIDUU.
Koná se každého čtvrt roku. Přesné datum určuje zakladatelka komunity Solace. V modlitbách se duchovně spojují lidé z celého světa.

Modlíme se vždy na stejné úmysly:

  • V pátek – odprošujeme za svoje hříchy.
  • V sobotu – odprošujeme za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Prosíme o jejich obrácení.
  • V neděli – děkujeme a chválíme Pána za všechno, co učinil v našich životech.

Modlitební triduum v kostele mohou organizovat matky,

  • které dobře znají spiritualitu MM, záleží jim na její zachování a modlí se ve skupince MM alespoň jeden rok.
  • jsou v kontaktu se svou diecézní nebo národní koordinátorkou.

Jen vám chci ještě připomenout, že se nemusíte zúčastnit všech tří dnů, stačí když přijdete jenom jeden den či dva se s námi společně pomodlit. A jelikož to
nejsou jen 3 modlitební chvilky, ale dny, tak připomínám i to, na co bychom během dne neměly zapomínat a hlavně, která modlitba by nás měla celým dnem provázet:

V pátek jsme pozvány činit pokání za naše hříchy, abychom už od rána v duchu stály s Pannou Marií pod křížem při plnění všech našich každodenních povinností.
Po celý den si stačí opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“
Důležitou součástí dne je půst o chlebě a vodě. (Ten je určen jen pro ty z nás, které se postit mohou.)

V sobotu máme prosit o milost odpuštění pro ty, kteří ublížili našim dětem. Máme prosit za jejich obrácení. Kdo chce, může udělat místo nich skutek pokání,
aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to opravdu chceme. Kdo chce, může jít ten den i třeba ke svátosti smíření. Jinak si můžeme během dne opakovat například modlitbu „Otče náš“.

neděli je den radosti a chval. Máme děkovat a chválit Pána za všechno, co učinil v našich životech. Má to pocítit celá naše rodina a přátelé. Proto bychom i my měly doma nachystat slavnostnější oběd. A taky prosit Pannu Marii, aby nám pomohla, aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých.

Akce, které proběhly pod záštitou, nebo za spoluúčasti MM

23. března 2014 proběhla akce "Misijní koláč", kterému předchází den, kdy se věnujeme pečení koláčů. Jak je vidět na fotce, pomáhal nám i jeden muž, který zdárně obsluhoval trouby a hlídal, aby se koláčky nepřipálily. V neděli jsme pak i za pomoci několika dobrovolníků rozdávali "mlsným" farníkům nejen naše výrobky, ale i dobroty těch, kteří přinesli už upečené výrobky. Z výtěžku, který byl letos rekordní, a to přes 87.000 tisíc kč, pak financujeme adopci dětí naší farnosti. Další část pak jde už tradičně do Žakovců na Slovensko (bližší info bude v Mostu).

I letos se některé z nás zúčastnily (některé teprvé poprvé :-) ) dne 16. srpna 2014 celodenní pěší poutě z Českého Těšína do Frýdku-Místku k Panně Marii frýdecké. Ráno nám O. František lehce po 6. hodině ranní dal požehnání a už jsme se auty přesouvali do Těšína. Odsud jsme už šli pěšky s ostatními poutěchtivými do Frýdku cca. 32 km přes Chotěbuz, Koňakov, Horní Domaslavice, Sedliště a Hájek, kde se k nám přidali poutníci z Havířova. Cestou jsme se vždy stavili v místním kostelíku nebo kapličce, následovalo i nějaké občerstvení, dvakrát jsme i zmokli, až jsme nakonec došli do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Bylo asi 15 minut před šestou večer, v bazilice zrovna byla adorace, a pak jsme vše zakončili slavnou mší svatou. Pak už nás čekal odvoz domů.

Již několikrát se naše společenství zapojila do celonárodní akce Modlitba za národ. Děkujeme za každého, kdo se modlí za lepší národ.

I letos proběhne již tradiční akce VÁNOČNÍ STROM, pod který se budou dávat dárečky pro potřebné. Bližší informace ještě uvedeme a budou určitě i ve farním měsíčníku MOST.

Charita Třinec